Kodukord

1. Üldsätted
1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ning on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
1.3. Kodukord on lastele, lastevanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine
2.1. Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni 7.30- 18.30.
2.2. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne hommikusööki või õppetegevuse algust ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava. Lapse toomine-viimine ei tohi segada teiste laste keskendumist õppetegevuste ajal ega lõunast puhkeaega.
2.3. Laps tuuakse lasteaeda puhanuna, puhaste riiete ning korrastatud välimusega, pikad juuksed kammitud ja kinnitatud.
2.4. Lapsevanem annab lapse isiklikult õpetajale või õpetaja abile üle.
2.5. Lapse lasteaias viibimise ajal vastutab tema heaolu eest lasteaia personal.
2.6. Lapsevanem tuleb lapsele järele vähemalt 15 minutit enne lasteaia sulgemist, et lapsel jääks aega riietumiseks.
2.7. Lapsega kojuminekul tuleb lapsevanemal veenduda, et õpetaja või teda asendav töötaja on lapse lahkumist märganud.
2.8. Pärast lapse üleandmist vanemale vastutab lapse eest lapsevanem, k.a lastevanematega toimuvatel ühisüritustel.
2.9. Lapse puudumajäämisest ja pärast puudumist lasteaeda tulekust teavitab lapsevanem eelnevalt rühma töötajat.
2.10. Rühma töötajal on õigus laps üle anda vanemate poolt eelnemalt tutvustatud ja volitatud esindajale.
2.11. Õpetaja lubab koolieelikul mitte noorema kui 12-aastase õe või vennaga lahkuda ainult lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.
2.12. Õpetaja ei anna last üle võõrale ega alkoholi- või narkojoobe tunnustega inimesele.
2.13. Kui lapsele ei ole lasteaia sulgemiseni järele tuldud ja lapsevanematega kontakti ei saa, otsustab õpetaja koostöös politseikonstaabliga lapse edasise käekäigu.
2.14. Nii lasteaeda esmane vastuvõtt kui ka lapse nimekirjast kustutamine toimub lapsevanema avalduse alusel.

3. Riietus
3.1. Riided ja jalanõud peavad vastama lapse kasvule, eale ja ilmastikule. Parim riietus on selline, milles laps saab vabalt liikuda, mis ei pigista ega tekita ülekuumenemist.
3.2. Vajalikud on:
- vahetusjalatsid- mugavad, libisemiskindlad, õhku läbi laskvad ja hästi jalas püsivad;
- õueriided, mis ei sega lapse vaba tegevust ja liikumist ning mille määrdumise korral ei tule probleemi;
- suveperioodil on lapsele vajalik päikese kaitseks õhuke peakate;
- jahedamal aastaajal kindad (sõrmikud neile, kes oskavad neid iseseisvalt kätte panna);
- vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad (pesu, sokid, kindad)
- võimlemisriided- spordisärk ja –püksid, soovitavalt libedustõkkega sokid;
- magamisriided- lapsevanema valikul, arvestades toatemperatuuri ja lapse harjumusi (mitte päeva jooksul seljas olnud T-särk);
- pabertaskurätid;
- kamm või juuksehari, pikkade juustega tüdrukutele vajalikul hulgal patsikumme ja juukseklambreid.
3.3. Igal lapsel on oma riietekapp. Lapse riiete puhtuse ja kapi korrasoleku eest kannab hoolt lapsevanem.
3.4. Õues märjaks saanud riided kuivatatakse lasteaia kuivatuskapis.
3.5. Laste riided ja jalanõud on soovitatav märgistada lapse nimega, et vältida vahetusse minekut.
3.6. Laste riietel ei tohi olla olla pikki nööre ja aasasid, kaelas takerduvaid salle jt ohtlikke detaile. Kinnitused (lukud, trukid) peavad olema turvalised ja töökorras.

4. Toitlustamine
4.1. Lasteaias on kolm toidukorda- hommikueine, lõunasöök ja õhtuoode.
4.2. Lapsevanemal on õigus loobuda lapse hommiku- või õhtusöögist. Sellekohane avaldus tuleb esitada hiljemalt eelneva kuu viimaseks kuupäevaks direktorile. Miinimumperiood ümberarvestuse kohta on üks kalendrikuu.
4.3. Nädala menüüga on võimalik tutvuda rühma stendil.
4.4. Kui laps on allergiline mingi toiduaine suhtes, tuleb sellest koheselt lasteaeda teavitada.
4.5. Lapsele ei ole soovitatav kaasa anda maiustusi või toitu, kui see ei ole seotud lasteaia üritusega või lapse sünnipäeva tähistamisega.

5. Lasteaiatasu
5.1. Lasteaiatasu koosneb:
- õppevahendite kulu
- lapsevanema osalustasu
- toidukulu
5.2. Õppekulu ja lapsevanema osalustasu kuumaksumus kehtestatakse Jõgeva Vallavolikogu määrusega.
5.3. Toitlustamise päevamaksumus on kinnitatud lasteaia hoolekogu poolt.
5.4. Toidupäeva maksumusest moodustab:
- hommikueine 20%
- lõunasöök 50%
- õhtuoode 30%
5.5. Lapse puudumisel õppekulu ja osalustasu ümberarvestust ei tehta.
5.6. Toitlustamistasus tehakse ümberarvestus alates puudutud päevast, kui lasteaeda on lapse puudumisest eelnevatel päevadel informeeritud. Etteteatamata puudumise korral tehakse ümberarvestus alates teisest puudutud päevast.
5.7. Lasteaiatasu maksmise tähtaeg on jooksva kuu 20. kuupäev.
5.8. Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

6. Mäng
6.1. Lapsed võivad kokkulepitud päeval lasteaeda kaasa võtta oma mänguasju, mis ei ole tillukesed ja kergesti purunevad.
6.2. Kui laps vajab emast-isast lahkumisel või lõunauinakul kaisulooma, võib see kaasas olla iga päev.
6.3. Lasteaeda ei tohi kaasa tuua määrdunud, ohtlikke ja agressiivsust õhutavaid mänguasju.
6.4. Kaasa võetud mänguasjaga lubatakse mängida ka teistel lastel.
6.5. Õpetaja ei vastuta kodust kaasatoodud mänguasja purunemise või kaotsimineku eest.
6.6. Lapsel on lubatud lasteaeda tuua jalgratas, sõitmisel peab kasutama kiivrit.
6.7. Lapsele kaasa antud kelk peab olema märgistatud lapse nimega.

7. Õppetegevus
7.1. Lasteaia poolt organiseeritud õppetegevus algab kell 9.00.
7.2. Lapsevanem kindlustab lapse kohaloleku vähemalt 10 minutit enne õppetegevuse algust, et laps jõuaks kohaneda ja lasteaiarütmi sisse elada.
7.3. Nädala õppetegevuse teemad kajastatakse lastevanemate stendil.
7.4. Õppe- kasvatustegevuse sisu on vastavuses lasteaia õppekavaga ning toetub rahvakalendri tähtpäevadele.
7.5. Suvekuudel (juuni, juuli, august) on lasteaia töö korraldatud laste arvu ja töötajate puhkust arvestades.
7.6. Lasteaias tähistatakse laste sünnipäevi vastavalt rühma traditsioonidele.

8. Õuesviibimine
8.1. Sõltuvalt ilmastikutingimustest viibivad lapsed lasteaias iga päev õues 1-2 korda.
8.2. Külmade ilmadega õueminekul lähtutakse õuetemperatuurist ja tuule-külma indeksist. Madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 20 °C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi veebilehel www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete alusel.

9. Lapse tervis
9.1. Tervisenõuetest tulenevalt ei tohi lasteaeda tuua last, kelle terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
9.2. Õpetajal on õigus keelduda silmnähtavate haigusnähtudega (tugev köha, vesine nina, palavik, põletikulised silmad, kõhulahtisus, nahalööve, oksendamine, peatäid vms) lapse rühma vastu võtmisest.
9.3. Kui lapse tervislik seisund ei võimalda õue minna koos teiste lastega, peab ta jääma koju. Laste õuesviibimise ajal toimub ruumide tuulutamine ja kedagi tuppa ei jäeta.
9.4. Lapsevanem peab teavitama lasteasutust, kui lapsel on diagnoositud nakkushaigus, millega võib kaasneda teiste laste haigestumine.
9.5. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias terviseameti juhiseid järgides eri puhastuskorda.
9.6. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia õpetaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel lamada järelvalve all. Vajadusel antakse lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
9.7. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid, v.a erandkorras kroonilise terviserikke puhul (diabeet vms) lapsevanema vastutusel ja arsti määratud annuses.
9.8. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda või õppe-ja kasvatustegevuse korraldust.
9.9. Lasteaed väärtustab päevast puhkehetke: see on vajalik igale lapsele, kuna laste närvisüsteem on nõrk, lasteaiapäev aga pikk ja väsitav.

10. Turvalisus
10.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
10.2. Lasteaias on mööbel, mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ning pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredelid, mänguväljaku- ja võimlemisvahendid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
10.3. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
10.4. Lapsevanemad ja lasteaia töötajad sulgevad enda järel värava, et tagada laste turvalisus.
10.5. Laste planeeritud lahkumisest lasteaia territooriumilt (õppekäigud, teatrikülastused jne) teavitab õpetaja lapsevanemaid eelnevalt suuliselt ja kodulehel. Rühma lahkumisel korral lasteaia territooriumilt on lapsevanemal võimalik õpetajaga kontakti saada rühma mobiiltelefonil.
10.6. Lasteaia töökorraldus lähtub kogu rühma tööaja jooksul koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvudest.
10.7. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
10.8. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
10.9. Töötajate vaimset ja füüsilist ohustavate olukordade ennetamiseks on välja töötatud töökorralduse reeglid.
10.10. Välis- ja sisekeskkonna turvalisuse tagamiseks viiakse lasteaias iga-aastaselt läbi riskide hindamist ning koostatakse tegevuskava keskkonna parandamiseks. Keskkonna ohutuse ja turvalisuse tegevuskava täitmises teostab järelevalvet terviseamet, tuleohutuse valdkonnas päästeamet.

11. Info ja koostöö
11.1. Lapsevanem esitab rühmaõpetajale oma kontaktandmed. Andmete muutumisest teavitab võimalikult kiiresti.
11.2. Lasteaias toimuvad sündmused, õppe- ja kasvatustegevuse teemad ja olulised teated kajastatakse lastevanematele rühma infostendil ja lasteaia kodulehel www.karukell.edu.ee
11.3. Lapsevanem võib pöörduda oma ettepanekute, ideede või probleemidega õpetaja, direktori ning hoolekogu poole.
11.4. Lapsevanemad on alati oodatud osalema lasteaia pidudel ja muudel ettevõtmistel.
11.5. Teretulnud on vanematepoolne tähelepanu juhtimine puudustele lasteaias ning ettepanekute tegemine nende kõrvaldamiseks.
11.6. Oodatud on ka positiivne tagasiside lasteaia tegemiste ja sündmuste kohta.
11.7. Oleme koos lastele eeskujuks, õpetades viisakaid kombeid- tervitamine, jalgade pühkimine, ukse sulgemine, käitumine söögilauas jne.
11.8. Hea koostöö lasteaia ja lastevanemate vahel ning ühtsed kasvatuspõhimõtted tagavad lapsele turvatunde. See omakorda soodustab lapse arengut.