Õppetegevus

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad:

Mina ja keskkond- vaatlemine ja uurimine
Keel ja kõne- kuulamine ja kõnelemine, lugemine ja kirjutamine
Matemaatika- võrdlemine ja arvutamine
Kunst- joonistamine, maalimine, voolimine, kleepetöö, meisterdamine
Muusika (T,N)- laulmine, muusika kuulamine, rütmiline liikumine
Liikumine (K,R)-  liikumistegevused toas ja õues, liikumismängud, matkad looduses

Valdkond Mina ja keskkond  seob ülejäänud valdkonnad läbi oma teemade ühtseks tervikuks.
Tegevusi lõimitakse vastavalt vajadusele päeva jooksul.